Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Identitet för entreprenören

Artikel 3 - Applicability

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Förpliktelser för konsumenten under avkylningsperioden

Artikel 8 - Utövande av konsumenträtten och dess kostnader

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallande

Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Överensstämmelse och ytterligare garanti

Artikel 13 - Leverans och utförande

Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomål

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Branschgaranti

Artikel 19 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel


Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor skall gälla:

1.1 Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;

1.2 Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

1.3 Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som är relaterade till hans handel, affär, hantverk eller yrke;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;

1.6 Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

1.7 Hållbar databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det syfte för vilket informationen är avsedd, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;

1.8 Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen;

1.9 Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem av Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;

1.10 Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid exklusivt eller gemensamt utnyttjande sker fram till och med avtalets ingående. är gjord av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

1.11 Modell för ångerblankett: den europeiska modell för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor; Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;

1.12 Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt.

 

Artikel 2 - Identitet för entreprenören

Namnföretagare:

skärande bokstav

Handel under namnet/namnen:

SKÄRBREV / VÄXTA INTERIÖR

Platsadress:

pilros 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Tillgänglighet:

Måndag till fredag ​​från 09.00 till 17.30

E-postadress: info@stekjesbrief.nl

Handelskammarenummer: 77535952

Momsnummer: NL003205088B44

 

Artikel 3 - Applicability

3.1 Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

3.2 Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de så snart som möjligt kommer att skickas kostnadsfritt på konsumentens begäran .

3.3 Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras i en enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.

3.4 För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga bestämmelse vid motstridiga villkor. är.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

4.1 Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

4.2 Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet.

4.3 Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.

4.4 Alla bilder, ritningar, data etc. av de produkter som erbjuds på hemsidan är endast ungefärliga och kan inte ge upphov till ersättning och/eller upplösning.

4.5 För bilder på sticklingar, växter, krukväxter och trädgårdsväxter på webbshoppen säljs inte den exakta artikeln på bilderna, utan alltid jämförbara sticklingar, växter, krukväxter och trädgårdsväxter. Eftersom ingen växt är en exakt kopia i färg, färgton, mönster, bladform, storlek eller personlighet. Bilderna är därför endast i informationssyfte, utan att några rättigheter härrör från dem. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.

4.6 Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 - Avtalet

5.1 Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de tillhörande villkoren.

5.2 Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.

5.3 Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.

5.4 Inom juridiska ramar kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med skäl eller att till genomförandet förena särskilda villkor.

5.5 Senast när produkten levereras till konsumenten kommer företagaren att skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

5.5 a. besöksadressen till företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;

 

5.5 b. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

 

5.5 c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;

 

5.5 d. priset inklusive alla skatter på produkten; i den mån det är tillämpligt, kostnaderna för leverans; och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;

 

5.5 e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;

 

5.5 f. om konsumenten har ångerrätt, ångerrättsmodellen.

5.6 Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Med produkter:

6.1. Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en vara under en betänketid på 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.

6.2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:

6.2 a. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

 

6.2 b. om leveransen av en vara består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han utsett, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;

 

6.2 c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under viss tid: den dag då konsumenten, eller av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:

6.3 Förlängd ångerfrist för produkter som inte levereras på materialbärare vid utebliven information om ångerrätten:

6.4 Om företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel .

6.5 Om företagaren har lämnat den information som avses i föregående stycke till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten fick den information.

6.6 Eventuella fraktkostnader för att returnera beställningen är på konsumentens bekostnad. 

 

Artikel 7 - Förpliktelser för konsumenten under avkylningsperioden

7.1 Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i en butik.

7.2 Konsumenten ansvarar endast för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.

7.3 Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

 

Artikel 8 - Utövande av konsumenträtten och dess kostnader

8.1 Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer denne att anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.

8.2 Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har gått ut.

8.3 Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

8.4 Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.

8.5 Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har anmält att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.

8.6 Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att tillhandahållande av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts färdiga för försäljning i en begränsad volym eller viss kvantitet påbörjas under betänketiden, är konsumenten företagaren är skyldig ett belopp som är proportionellt mot den del av förpliktelsen som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för frånträdet, jämfört med full fullgörande av förpliktelsen.

8.7 Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

 

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallande

9.1 Om företagaren gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten möjligt elektroniskt, kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.

9.2 Företagaren återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

9.3 Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

9.4 Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen, behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.

 

Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt

Operatören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men bara om företagaren tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid för ingående av avtal anges:

10.1 Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen

10.2 Avtal som ingås under offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som personligen är närvarande eller som ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;

10.3 Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;

10.4 Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;

10.5 Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans till sin natur;

 

Artikel 11 - Priset

11.1 Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna inte att höjas, förutom prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.

11.2 I motsats till föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

11.3 Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.

11.4 Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

11.4 a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller

 

11.4 b. konsumenten har befogenhet att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

11.5 Priserna som anges i produkterbjudandet inkluderar moms.

 

Artikel 12 - Uppfyllelse av avtalet och ytterligare garanti

12.1 Företagaren garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns vid tidpunkten för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

12.2 En extra garanti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren har underlåtit att följa sin del av avtalet.

12.3 Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs enligt lag för det fall han har underlåtit att fullgöra sin del av avtal.avtal.

 

Artikel 13 - Leverans och utförande

13.1 Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order på produkter.

13.2 Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.

13.3 Med iakttagande av vad som sägs om detta i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företagaren att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter det att han lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och har rätt till eventuell ersättning.

13.4 Efter upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten har betalat.

13.5 Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

uppsägning:

14.1 Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter, när som helst med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.

14.2 Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter, när som helst mot slutet av den bestämda löptiden, med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid av inte mer än en månad.

14.3 Konsumenten kan ingå de avtal som avses i föregående stycken:

14.3 a. avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

 

14.3 b. åtminstone avbryta på samma sätt som de ingått av honom;

 

14.3c. alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.

förlängning:

14.4 Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får inte tyst förlängas eller förnyas på bestämd tid.

14.5 Ett avtal som har ingåtts på bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad. 

varaktighet:

14.6. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningsperiod på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa utesluter uppsägning före utgången av avtalad varaktighet.

 

Artikel 15 - Betalning

15.1 I den mån annat inte föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter ångerrättens början eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts. . Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.

15.2 Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

15.3 Om konsumenten inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, efter att han har informerats av företagaren om den sena betalningen och företagaren har gett konsumenten en frist på 14 dagar på sig att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser, om betalning sker inte gjorts inom denna 14-dagarsperiod, kommer lagstadgad ränta att betalas på det belopp som fortfarande är skyldigt och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2.500 10 €; 2.500 % på nästa € 5 5.000 och 40 % på nästa € XNUMX XNUMX med ett minimum av € XNUMX, =. Företagaren kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

 

Artikel 16 - Klagomål

16.1 Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar reklamationen i enlighet med detta reklamationsförfarande.

16.2 Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna. Om konsumenten anser att produkterna inte uppfyller kvalitetsförväntningarna måste konsumenten skicka ett e-postmeddelande till info@stekjesbrief.nl, med bilder som visar bristen. 

16.3 Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

16.4 Ett klagomål om en produkt från företagaren kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Thuiswinkel.org-webbplatsen www.thuiswinkel.org. Klagomålet skickas sedan till både den berörda företagaren och Thuiswinkel.org.

16.5 Konsumenten måste ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

 

Artikel 17 - Tvister

17.1 Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag.

17.2 Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller genomförande av avtal med avseende på produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av denna företagare kan, med iakttagande av bestämmelserna nedan, överlämnas av både konsumenten och företagaren till Tvistekommittén Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

17.3 En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid.

17.4 Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas till tvistenämnden skriftligen eller i annan form som nämnden bestämmer senast 12 månader efter det datum då konsumenten lämnade in klagomålet till företagaren. .

17.5 Om konsumenten vill hänskjuta en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden av detta val. Företrädesvis anmäler konsumenten detta först till företagaren.

17.6 Om företagaren vill föra en tvist till tvistnämnden ska konsumenten inom fem veckor efter skriftlig begäran därom från företagaren skriftligen ange om han också vill göra det eller om han vill att tvisten ska handläggas av behörig domstol.. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol.

17.7 Tvistekommittén fattar beslut enligt de villkor som fastställs i bestämmelserna för tvistkommittén (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistemålsnämndens beslut fattas i form av bindande råd.

17.8 Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avbryta handläggningen om företagaren har beviljats ​​betalningsinställelse, har gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin verksamhet, innan en tvist har behandlats av nämnden vid förhandlingen och ett slutgiltigt beslut har tagits.

17.9 Om, förutom Thuiswinkels tvistkommitté, en annan tvistkommitté som erkänts eller är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) är behörig, är Thuiswinkels tvistkommitté företrädesvis behörig för tvister som huvudsakligen gäller sätt att sälja eller tillhandahålla tjänster på distans. kompetent. För alla andra tvister, den andra erkända tvistkommittén knuten till SGC eller Kifid.

 

Artikel 18 - Branschgaranti

18.1 Thuiswinkel.org garanterar att dess medlemmar följer de bindande råden från Thuiswinkel-tvistekommittén, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande rådet till domstolen för granskning inom två månader efter det att det har skickats. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet har hållits i kraft efter prövning av domstolen och den dom av vilken detta framgår har vunnit laga kraft. Upp till ett maximalt belopp på 10.000 10.000 € per bindande rådgivning, kommer detta belopp att betalas ut till konsumenten av Thuiswinkel.org. För belopp som överstiger 10.000 XNUMX € per bindande rådgivning kommer XNUMX XNUMX € att betalas ut. För överskottet har Thuiswinkel.org en ansträngningsskyldighet för att säkerställa att medlemmen följer de bindande råden.

18.2 Tillämpningen av denna garanti kräver att konsumenten gör en skriftlig överklagan till Thuiswinkel.org och att han överför sin fordran mot företagaren till Thuiswinkel.org. Om fordran mot företagaren överstiger 10.000 10.000 €, erbjuds konsumenten att överföra sin fordran i den mån den överstiger beloppet XNUMX XNUMX € till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation kommer att betala i sitt eget namn och på bekostnad kommer att kräva det i domstol för att tillfredsställa konsumenten.

 

Artikel 19 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller dessa villkor, får inte missgynna konsumenterna och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

 

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel

20.1 Thuiswinkel.org kommer inte att ändra dessa allmänna villkor förutom i samråd med Konsumentföreningen.

20.2 Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att vid tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid kommer den för konsumenten mest förmånliga bestämmelsen att ha företräde.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

PO Box 7001, 6710 CB Ede

Modellformulär för avbokning

(fyll bara i och skicka tillbaka detta formulär om du vill säga upp avtalet)

20.2 a. Till: [företagarens namn]

[ företagare med geografisk adress]

[ faxnummerföretagare, om tillgängligt]

[e-postadress eller elektronisk adress till företagaren]

 

20.2 b. Jag/vi* meddelar dig härmed att jag/vi* ingår vårt avtal ang

försäljning av följande produkter: [produktbeteckning] *

leverans av följande digitala innehåll: [beteckning digitalt innehåll] *

tillhandahållande av följande tjänst: [beteckningstjänst] *,

återkalla/återkalla*

 

20.2 c. Beställd den*/mottagen den* [beställningsdatum för tjänster eller kvitto för produkter]

 

20.2 d. [Namn på konsument(er)]

 

20.2 e. [Adressa konsument(er)]

 

20.2 f. [Signaturkonsument(er)] (endast när detta formulär skickas på papper)

 

* Stryk ut vad som inte är tillämpligt eller fyll i vad som är tillämpligt.

Produktförfrågan

Väntelista - Väntelista Vi meddelar dig när produkten finns i lager. Vänligen ange en giltig e-postadress nedan.